Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV-GDPR)

Kapsalon Ocean Hair, gevestigd aan Antwerpsesteenweg 135 - 9100 Sint-Niklaas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Ocean Hair

Antwerpsesteenweg 135

9100 Sint-Niklaas

Info@oceanhair.be

0479/ 989898

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Kapsalon Ocean Hair verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

°Voor- en achternaam

°Adresgegevens

°Telefoonnummer

°E-mailadres

 

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@oceanhair.be, dan verwijderen we deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Kapsalon Ocean Hair verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Kapsalon Ocean Hair neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van kapsalon Ocean Hair) tussen zit.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

Kapsalon Ocean Hair bewaart  uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Kapsalon Ocean Hair verkoopt en verstrekt uw gegevens niet aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Kapsalon Ocean Hair gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kapsalon Ocean Hair en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@oceanhair.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kapsalon Ocean Hair wil u tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de CBPL. (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) https://www.privacycommission.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Kapsalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@oceanhair.be